Radonový index pozemku a měření radonu ve stavbách

RADONOVÝ INDEX POZEMKU - jeho stanovení je určeno pro žádost o stavební povolení/ohlášení stavby s pobytovými místnostmi podle § 98 odst. 1 Nového atomového zákona (dále jen NAZ)- zákon č. 263/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů, posudek má náležitosti podle § 96 vyhlášky č. 422/2016 ve znění pozdějších předpisů.


MĚŘENÍ RADONU VE STAVBÁCH - měření a hodnocení ozáření z přírodních radionuklidů, včetně měření a hodnocení výskytu radonu a produktů přeměny radonu ve stavbách pro účely podle § 99 NAZ, posudek k měření průměrných objemových aktivit radonu, příkonu fotonového dávkového ekvivalentu a hodnocení stavby ve smyslu vyhlášky č. 422/2016 Sb. o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje ve znění pozdějších předpisů.

Radonový průzkum na pozemcích - radonový index pozemku

Radonový průzkum, na základě kterého stanovíme radonový index pozemku, je stavebník povinen ze zákona zajistit při plánování stavby s pobytovými místnostmi. Výjimky, kdy tato povinnost není, jsou stanoveny NAZ a souvisejícími prováděcími vyhláškami. Radonový průzkum na pozemku je jednorázové měření, na rozdíl od měření radonu ve stavbách, které trvá týden.

Radonové měření ve stavbách (týdenní měření)

Radonové měření v novostavbách je využíváno před kolaudací/souhlasem s užíváním stavby, pokud byl na základě předchozího měření v rámci přípravy stavby stanovený vyšší než nízký radonový index stavby. Radonové měření ve stávajících objektech slouží pro informaci majitele nebo uživatele objektu o tom, jaká je uvnitř stavby objemová aktivita radonu. Toto radonové měření může poskytnout informaci, zda v objektu realizovat dodatečná protiradonová opatření.