Měřicí přístroje pro radonový index pozemku

Radonový index pozemku je stanovován dle metodik schválených Státním úřadem pro Jadernou bezpečnost a zjišťuje, v jakém množství se radon vyskytuje v půdním vzduchu. Radonový index pozemku je stanoven na základě výsledků měření radonu na pozemku a určení plynopropustnosti zemin a hornin a geologických poměrů v lokalitě pozemku.


Vzorky půdního vzduchu jsou odebírány z hloubky 80cm metodou ztraceného hrotu a pro měření jsou využívány měřicí přístroje LUK 4A (Lucasovy scintilační komory) a ERM-3 (ionizační komory). Vzorky půdy jsou odebírány z hloubky 1 m půdní sondou.

Měřicí přístroje pro měření radonu v objektech

Objemová aktivita radonu je měřena za použití systému RM-1 - elektretový systém. RM-1 - expoziční komory RM 200A, elektretové detektory, reader EVR-5, software k readeru EVR-5. Dále je využíván přenosný dozimetr ke změření dávkového příkonu záření gama v místě expozice elektretového detektoru a příkonu fotonového dávkového ekvivalentu.