Radonový index pozemku a měření radonu ve stavbách

RADONOVÝ INDEX POZEMKU - jeho stanovení je určeno pro žádost o stavební povolení/ohlášení stavby s pobytovými místnostmi podle odstavce 4 § 6 Atomového zákona - Zákon č. 18/1997 Sb. ve smyslu novely z roku 2002, posudek má náležitosti podle § 94 vyhlášky č.307/2002 ve znění pozdějších předpisů. MĚŘENÍ RADONU VE STAVBÁCH - posudek k měření průměrných objemových aktivit radonu, příkonu fotonového dávkového ekvivalentu a hodnocení stavby ve smyslu vyhlášky 307/2002 Sb. o radiační ochraně ve znění pozdějších předpisů.

Radonový průzkum na pozemcích - radonový index pozemku

Radonový průzkum, na základě kterého stanovíme radonový index pozemku, je ze zákona vyžadován před podáním žádosti o stavební povolení/ohlášení stavby s pobytovými místnostmi. Radonový průzkum na pozemku je jednorázové měření, na rozdíl od měření radonu ve stavbách, které trvá týden.

Radonové měření ve stavbách (týdenní měření)

Radonové měření v novostavbách je využíváno před kolaudací/souhlasem s užíváním stavby, pokud byl před podáním žádosti o stavební povolení/ohlášení stanoven radonový index pozemku vyšší než nízký. Radonové měření ve stávajících objektech slouží pro informaci majitele nebo uživatele objektu o tom, jaká je uvnitř stavby objemová aktivita radonu. Toto radonové měření může poskytnout informaci, zda v objektu realizovat dodatečná protiradonová opatření.